Házirend

 

Általános szabályok

  • A Marina Gold Fitness&Gym Edzőterem területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
  • Az Edzőterem területén TILOS:
  • a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
  • az olyan tevékenység, amely a Marina Gold Fitness&Gym Edzőterem szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
  • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
  • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill verificar aquí. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) illetőleg állat bevitele;
  • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, szervezés (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
  • A Marina Gold Fitness&Gym Edzőterem egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, és az üzemeltetővel engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
  • Az Edzőterem és a benne található gépek és súlyok használata saját felelősségre történik, a terem az esetleges sérülésekért, a gépek nem rendeltetés szerű használatából eredő balesetekért felelősséget NEM vállal.

A Marina Gold Fitness&Gym szolgáltatásai kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban vehetők igénybe.

A Marina Gold Fitness&Gym szolgáltatásai kizárólag megfelelő váltóruha (sportruházat) és váltócipő viselése mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő – így különösen nem balesetveszélyes –, tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele során;

 

A Marina Gold Fitness&Gym szolgáltatásainak igénybevétele során a szolgáltatást igénybe vevő köteles a tisztaságra és a higiéniára vonatkozó, elvárható szabályokat betartani; 16 éven aluli személyek a Marina Gold Fitness&Gym szolgáltatásait azzal a feltétellel vehetik igénybe, ha, kivéve, ha azt a vendég részére a Marina Gold Fitness&Gym teremmenedzsere a szülő írásos kérésére előzetesen engedélyezte és a vendéget a szolgáltatások igénybevétele során személyi edző, szakedző vagy 16 éven aluli személyenként 1-1 felügyelő segíti; (Kivétel ez alól, ha a Marina Gold Fitness&Gym a Házirend mellett külön szerződésben határozza meg az igénybevétel feltételeit, pl: saját edzőbiztosítása)

 

Fogyatékossággal élő személyek a Marina Gold Fitness&Gym szolgáltatásait azzal a feltétellel vehetik igénybe, ha azt a vendég részére a Marina Gold Fitness&Gym teremmenedzsere a fogyatékossággal élő személy kérésére előzetesen írásban engedélyezte, és a vendéget a szolgáltatások igénybevétele során a Marina Gold Fitness&Gym által biztosított avagy kívülről, kizárólag az érintett vendég edzésének szándékával érkező személyi edző, szakedző vagy fogyatékossággal élő személyenként 1-1 fő segíti. (Kivétel ez alól, ha a Marina Gold Fitness&Gym a Házirend mellett külön szerződésben határozza meg az igénybevétel feltételeit, pl: saját edző biztosítása)

A szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható;

 

A bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni tilos;

A gyakorlatot végző, szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása szigorúan tilos;

A szolgáltatások fertőző betegséggel rendelkező személyek által nem vehetők igénybe;A sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a termosztátot, a klímaberendezés stb. – a látogatók nem használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények a recepción jelezhetőek.

 

A Marina Gold Fitness&Gym területére bevihető tárgyakkal, anyagokkal kapcsolatos rendelkezések:

Az edzőterem területén a következő tevékenységek folytatása, illetve tárgyak bevitele tilos:

dohányzás, szeszes ital, drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása;

bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (lőfegyver, lőszer, robbanóanyagok, robbantószerek, pirotechnikai eszközök);

élő állat, étel, ital (kivéve a terem büféjében árusított termékek);

olyan tevékenységet folytatni, vagy magatartást tanúsítani, amely a Marina Gold Fitness&Gym szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, bűncselekménynek minősül vagy közerkölcsöt sért; a Marina Gold Fitness&Gym engedélye nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni, reklámot és egyéb marketing anyagot elhelyezni, hang- és képfelvételt készíteni, zenét szolgáltatni, illetve szerencsejátékot szervezni, vagy abban részt venni.

 

A Marina Gold Fitness&Gym területén kizárólag a Marina Gold Fitness&Gym előzetes engedélye alapján helyezhetők el a következők:

vendéglátó egység, vendégeket kiszolgáló automata;

játékautomata, közhasznú elektromos készülékek stb.; valamint

reklám-, hirdetési- és egyéb marketing anyag.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személyek kötelesek a fenti rendelkezések megszegésével a Marina Gold Fitness&Gym -nek okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor a Marina Gold Fitness&Gym köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni.

 

A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szabályok:

A Marina Gold Fitness&Gym-ben kizárólag a vonatkozó hatályos normáknak megfelelő végzettségű, az edzőterem által engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, illetve oktatást, edzést, bármilyen képzést tartani. A szolgáltatást igénybe vevő személyek a szolgáltatásokkal kapcsolatban, kizárólag ezen személyektől kérhetnek és fogadhatnak el tanácsot.

A Marina Gold Fitness&Gym kizárja a felelősségét a más személyektől kapott tájékoztatás folytán bekövetkezett személyi sérülések, vagyoni károsodások, bármely kár vagy sérülés vonatkozásában.

 

Felelősségi szabályok:

A Marina Gold Fitness&Gym területén található eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatók, a szolgáltatások kizárólag rendeltetésüknek megfelelően vehetők igénybe. A rendeltetésszerű használat tárgyában kizárólag a Marina Gold Fitness&Gym által megbízott, megfelelő képzettséggel rendelkező személyi edző által adott felvilágosítás és tájékoztatás fogadható el. A Marina Gold Fitness&Gym területén tartózkodó más személyek által adott felvilágosítás elfogadásának következményeiért a Marina Gold Fitness&Gym nem vállal felelősséget.

 

A Marina Gold Fitness&Gym nem vállal felelősséget továbbá az olyan személyi és vagyoni károk megtérítéséért, amelyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy a rendeltetésszerű használattal ellentétesen használja az eszközöket, avagy a károsodás a jogszabályok, illetve a Házirend szabályainak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával maga okozta. Az ilyen jellegű károk megtérítéséért a károkozó felel.

 

A Marina Gold Fitness&Gym területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, illetve a Marina Gold Fitness&Gym szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

 

A Marina Gold Fitness&Gym területén bekövetkezett rendkívüli eseményeket, a berendezésekben keletkezett meghibásodásokat, és a Házirend megsértését az azt tapasztaló látogató köteles a további károk megakadályozása érdekében, késedelem nélkül a recepción jelezni. Amennyiben a látogató ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy köteles az ebből eredő károkat a Marina Gold Fitness&Gym -nek vagy harmadik személy károsultaknak megtéríteni.

 

A Marina Gold Fitness&Gym szolgáltatásait igénybe vevők részére öltözőszekrények, használatát biztosítja, amely térítésmentesen vehető igénybe. Az öltözőszekrény kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható, azokban csak fitnesz termek használatával alapvetően szorosan összefüggő tárgyak, ruházat, személyes holmi helyezhető el. A Marina Gold Fitness&Gym nem vállal felelősséget az értéktárgyak, készpénz, egyéb rendkívüli értékek eltűnése esetén, amelyek az értékmegőrző nem rendeltetésszerű, napi gyakorlatnak nem megfelelő használatából erednek, azaz amit a szolgáltatást igénybe vevők rendszerint nem szoktak egy edzőterembe, jelen esetben a Marina Gold Fitness&Gym -be magukkal hozni.

 

Az öltözőszekrény kulcsát a vendég köteles magánál, mások számára nem hozzáférhetően, biztonságban tartani. A Marina Gold Fitness&Gym nem vállal semmilyen felelősséget az öltözőszekrényeken, értékmegőrzőn kívül, sportolás, edzés, várakozás közben a területén letett, elhelyezett tárgyakban bekövetkezett károkért, azok eltulajdonításáért illetve elvesztésért.

A látogatók kötelesek a Marina Gold Fitness&Gym részére megtéríteni az általuk okozott károkat.